(1)
Rajkumar, M.; Siva, B.; Sudharshan, R.; Srinivas, H.; Vishalini, A.; Sivakami, P. Prevalence of Soft Tissue Calcification in Orthopantamograph. AJDS 2021, 4, 20-28.